kami menjual air zamzam 10 liter terus kerumah.penghantaran pos adalah percuma.paling terkini kami juga mempunyai homestay di simpang tiga Parit...kepada yang ingin kenduri,hantar anak ke MRSM Parit...bolehlah singgah dengan harga RM150 sahaja.....(DITANGGUHKAN UNTUK TAHUN 2015)

Monday, May 4, 2015

seminar HEP 2014Kajian Kompetensi Pelajar Kolej Komuniti
Gerik Sesi Januari 2014 terhadap  pasaran kerja

Hazila Binti Shaharuddin1, Suhaida Binti Borhan2,Yusop B. Paal3

1Kolej Komuniti Gerik,e-mail:hazilas@yahoo.com
2Kolej Komuniti Gerik,e-mail:istiqomah99@yahoo.com
3Kolej Komuniti Gerik,email:yusoppaa@yahoo.com.my

Abstrak

Kajian ini merupakan kajian kompetensi  pelajar Kolej Komuniti Gerik terhadap pasaran kerja. Terdapat tiga faktor yang dinilai iaitu kemahiran akademik,kemahiran berfikir dan kualiti peribadi terhadap kompetensi pelajar kolej komuniti untuk pasaran kerja. Responden adalah terdiri daripada  pelajar yang mengikuti program Sijil Modular Kebangsaan (SMK) semester akhir bagi sesi Januari 2014 yang terdiri daripada program Fesyen dan Pakaian, Servis Kenderaan Ringan dan Aplikasi Komputer di Kolej Komuniti Gerik. Seramai 58 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Tahap kebolehpercayaan (Alfa Cronbach) yang diperolehi untuk soal selidik ini ialah 0.91 dan data mentah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For the Social Science (SPSS) Version 19 for windows untuk mendapatkan correlation. Dapatan kajian menunjukkan pelajar Kolej Komuniti Gerik mempunyai kompetensi terhadap pasaran kerja (Hipotesis H1 diterima bagi ketiga-tiga item). Namun demikian terdapat beberapa item perlu diberi perhatian. Pelajar Kolej Komuniti Gerik mempunyai ciri-ciri kompetensi dari perspektif kemahiran akademik, kemahiran berfikir dan kualiti peribadi dan  ciri-ciri ini mestilah dipupuk dan dibimbing seperti mengadakan program berkaitan  nilai-nilai kompetensi.

Kata kunci: Kompetensi, Sijil Modular Kebangsaan (SMK), Kehendak Pasaran kerja

No comments: