kami menjual air zamzam 10 liter terus kerumah.penghantaran pos adalah percuma.paling terkini kami juga mempunyai homestay di simpang tiga Parit...kepada yang ingin kenduri,hantar anak ke MRSM Parit...bolehlah singgah dengan harga RM150 sahaja.....(DITANGGUHKAN UNTUK TAHUN 2015)

Monday, May 4, 2015

NCTVETi2015 tarikh 29 dan 30 april 2015,politeknik kota bharuTahap Kesedaran Staf Kolej Komuniti Gerik Terhadap Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Di Tempat Kerja
Hazila Shaharuddin
Kolej Komuniti Gerik,
Hazilas@yahoo.com
Nur Afni Bt Hasan
Kolej Komuniti Gerik
nur.afni@kkgri.edu.my
Yusop B Paal
Kolej Komuniti Gerik
Yusoppaal@yahoo.com.myABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mendapat maklum balas mengenai tahap kesedaran dalam kalangan staf Kolej Komuniti Gerik terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Sampel kajian adalah terdiri daripada 58 responden yang dipilih secara rawak daripada Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran. Kajian adalah berbentuk tinjauan yang menggunakan instrumen kajian untuk mendapatkan data iaitu soal selidik. Data dianalisis menggunakan perisian Statistic Package for Sciences (SPSS) versi 11.5. Kesemua data dianalisis dan dikemukakan dalam bentuk analisis statistik secara diskriptif. Taburan peratusan digunakan untuk mengenal pasti latarbelakang responden manakala taburan min digunakan bagi mengenal pasti maklumat tentang kesedaran staf terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap kesedaran terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan berada pada tahap tinggi. Namun penambahbaikan dari segi latihan peralatan perlu ditambahbaik untuk masa akan datang.
Kata kunci: keselamatan dan kesihatan pekerjaan.


No comments: