kami menjual air zamzam 10 liter terus kerumah.penghantaran pos adalah percuma.paling terkini kami juga mempunyai homestay di simpang tiga Parit...kepada yang ingin kenduri,hantar anak ke MRSM Parit...bolehlah singgah dengan harga RM150 sahaja.....(DITANGGUHKAN UNTUK TAHUN 2015)

Monday, May 4, 2015

Prosiding Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan 2014 (INSAN2014) Batu Pahat, Johor, 9 – 10 April 2014KAJIAN CIRI-CIRI PERSONALITI KEUSAHAWANAN DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI GERIK

Hazila Binti Shaharuddin1, (Mona Rohayu Bt Abdul Karim2, Mimi rohaida Bt Abdul Karim3)

1Program Teknologi Maklumat, e-mail:hazilas@yahoo.com
2Program Fesyen dan Pakaian,e-mail:monarohayu08@yahoo.com
3Program Fesyen dan Pakaian,e-mail:mimierohaida@yahoo.comAbstrak

Kajian ini merupakan satu tinjauan  ciri-ciri personaliti keusahawanan pelajar Kolej Komuniti Gerik. Responden adalah terdiri daripada pelajar yang mengikuti program Sijil Modular Kebangsaan (SMK) dan program Sijil Kolej Komuniti (SKK) bagi sesi Julai 2011 di Kolej Komuniti Gerik. Seramai 92 orang responden yang terlibat dalam kajian ini, iaitu 36  responden perempuan dan 56  responden lelaki. Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Tahap kebolehpercayaan (Alfa Cronbach) yang diperolehi untuk soal selidik ini ialah 0.92 dan data mentah dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 19 for windows untuk mendapatkan nilai peratus, min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan pelajar Kolej Komuniti Gerik mempunyai ciri-ciri personaliti keusahawanan (Min=3.888, S.D=0.430). Namun demikian terdapat beberapa item perlu diberi perhatian. Analisa T-test untuk faktor jantina tidak mempengaruhi faktor ciri-ciri personaliti keusahawanan dimana nilai-nilai min untuk pelajar lelaki dan perempuan adalah masing-masing 3.864 dan 3.925. Pelajar Kolej Komuniti Gerik mempunyai ciri-ciri personaliti keusahawanan dari perspektif analisa lokus kawalan dan analisa keperluan pencapaian. Namun demikian ciri-ciri ini mestilah dipupuk dan dibimbing seperti mengadakan program berkaitan  nilai-nilai keusahawanan[u1] .

Kata kunci: Ciri-ciri personaliti keusahawanan,Sijil Modular Kebangsaan (SMK),Sijil Kolej Komuniti(SKK),Kolej Komuniti Gerik

 [u1]Ok….diterima…

No comments: