kami menjual air zamzam 10 liter terus kerumah.penghantaran pos adalah percuma.paling terkini kami juga mempunyai homestay di simpang tiga Parit...kepada yang ingin kenduri,hantar anak ke MRSM Parit...bolehlah singgah dengan harga RM150 sahaja.....(DITANGGUHKAN UNTUK TAHUN 2015)

Monday, May 4, 2015

PERSIDANGAN CONFERENCE,COMPETITION AND EXHIBITION (CCE 2014)Persepsi Komuniti Setempat Terhadap Informasi Kolej Komuniti Gerik
Hazila Shaharuddin1, Mohd Azli B Adnan2 & Raihan Mokti3
23-23 Jun,Politeknik Seberang Perai
ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengenalpasti persepsi komuniti terhadap informasi mengenai Kolej Komuniti Gerik. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan menggunakan borang soal selidik. Seramai 70 orang responden telah dipilih dari daerah Hulu Perak yang terdiri daripada zon Lenggong, Pengkalan Hulu dan Gerik melalui kaedah persampelan rawak. Kaedah pengumpulan data dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Dapatan kajian mendapati informasi mengenai laluan kerjaya  tidak diperolehi secara keseluruhan oleh komuniti setempat. Elemen laluan kerjaya selepas tamat pengajian di kolej komuniti adalah perlu diberi penekanan semasa menyampaikan info publisiti kepada masyarakat.

Kata Kunci : Komuniti setempat, Kolej Komuniti Gerik, laluan kerjaya


No comments: